Veelgestelde vragen

Wij staan onze cliënten bij zowel op betalende als op toevoegingsbasis. Als u on- of minvermogend bent (zie hiervoor de tabellen van de Raad voor Rechtsbijstand) kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. In dat geval betaalt u hooguit een eigen bijdrage. In alle andere gevallen spreekt u met de advocaat een tarief af, waarvoor hij/zij u in de betreffende zaak zal bijstaan. De hoogte van dit tarief is onder andere afhankelijk van de spoedeisendheid en de gevraagde specialistische kennis.

Uw advocaat kan binnen 3 maanden na beëindiging van de zaak een verzoek voor u indienen bij de rechter. Die beoordeelt dan of er gronden van billijkheid aanwezig zijn om u die vergoeding toe te kennen. In principe wordt voor een dag op een politiebureau € 105,- vergoed en voor een dag in een huis van bewaring € 80,-

Naar aanleiding van een veroordeling kunt u een brief krijgen van de officier van justitie dat u zich moet melden op een politiebureau om DNA te laten afnemen. Dit gebeurt in principe door middel van het afnemen van wangslijm. U bent verplicht hieraan mee te werken. U kunt wel – via een advocaat – bezwaar maken tegen de opname van uw DNA in de landelijke DNA-databank.

Dat is mogelijk. U moet dan wel binnen de gestelde betalingstermijn contact opnemen met het CJIB voor het treffen van zo’n regeling. U moet daartoe inkomensgegevens verstrekken en een redelijk voorstel doen.

Zodra uw veroordeling onherroepelijk is, krijgt u thuis een schriftelijke oproep van de Reclassering om u te melden voor het maken van afspraken over de uitvoering. De Reclassering houdt rekening met uw persoonlijke omstandigheden, zoals werktijden en lichamelijke beperkingen. Het is van belang dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt, omdat de Reclassering bij het niet (goed) uitvoeren van de werkstraf, dit meldt aan de officier van justitie. Deze kan dan beslissen tot omzetting van de taakstraf in een gevangenisstraf. Overigens kunt u daar wel – via uw advocaat – bezwaar tegen maken, zodat een rechter beslist of die omzetting terecht was of niet en of u dus nog een kans krijgt om de werkstraf alsnog uit te voeren.

Tegen een veroordeling in hoger beroep kunt u (zelf of via een advocaat) cassatie instellen. De zaak wordt dan behandeld door de Hoge Raad. In cassatie worden uw bezwaren schriftelijk behandeld. Alleen een advocaat kan deze voor u indienen. Bij ons kantoor werken gespecialiseerde cassatieadvocaten.

Dat hangt er vanaf of u gedetineerd bent. In dat geval moet de rechtbank het dossier binnen 6 maanden naar het hof doorsturen, als u niet vastzit moet dit binnen 8 maanden. Gemiddeld duurt het tussen de 6 en 12 maanden voordat uw zaak door het hof inhoudelijk wordt behandeld.

Een strafbeschikking is een zogenaamde ‘OM-afdoening.’ Door te voldoen aan de voorwaarden van de beschikking voorkomt u dat uw zaak naar de rechter gaat. Let op! Het uitvaardigen van een strafbeschikking is, anders dan een transactie of een sepot, ook al een daad van vervolging. Indien u in de strafbeschikking berust, staat uw schuld daarmee vast. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking, dan kunt u “verzet doen.” Dit kan in principe binnen 14 dagen. Indien er een geldboete is opgelegd van niet meer dan € 340,- heeft u daar 6 weken de tijd voor. Het is belangrijk om ruim binnen deze periode van 14 dagen of 6 weken contact op te nemen met een advocaat voor het tijdig doen van verzet. De officier van justitie kan naar aanleiding van het verzet beslissen om 1. de zaak voor te leggen aan de rechter of 2. de strafbeschikking in te trekken of te wijzigen.

Via een advocaat kunt u daartegen een klaagschrift indienen, dat door de rechtbank zal worden behandeld.

De officier van justitie moet binnen 10 dagen een beslissing nemen over het al dan niet teruggeven van uw rijbewijs. Laat de officier dat na, dan krijgt u het terug. Beslist hij uw rijbewijs in te houden, dan kunt u (via een advocaat) een klaagschrift bij de rechtbank indienen.

Het hangt ervan af of u een uitnodiging heeft gekregen om als verdachte of als getuige te worden gehoord. In elk geval is het van belang om, voordat u zich bij de politie meldt, contact op te nemen met een advocaat. U kunt met hem of haar dan bespreken wat uw rechten en plichten zijn, maar vooral ook uw risico’s. Ook kan dan worden besproken of het zinvol is dat een advocaat met u meegaat naar dit verhoor.

Bel een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Dat is van groot belang, omdat het strafrecht een ingewikkeld rechtsterrein is en niet elke advocaat goed zijn weg daarin weet te vinden.

Als de politie u in verzekering stelt, kunt u 3 dagen en 18 uur vanaf het moment van aanhouding worden vastgehouden op het politiebureau. Als de officier van justitie u langer wil vasthouden, moet hij u binnen die termijn voorgeleiden aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris beslist voor een extra periode van 14 dagen, uit te zitten in een huis van bewaring. Wil de officier van justitie u dan nog langer vasthouden, dan moet de raadkamer (3 rechters) daarover beslissen.

U heeft recht op bijstand door een advocaat vóórdat u door de politie wordt verhoord. De politie overtuigt mensen er graag van dat dit niet nodig is, maar gezien de verstrekkende gevolgen die wel of niet verklaren en de inhoud van een eventuele verklaring mee kunnen brengen, is dit overleg van essentieel belang.