Algemene voorwaarden Vink Veldman & Swier advocaten

 

 1. Toepasselijkheid
 • Vink Veldman & Swier advocaten (hierna: VVS advocaten)is een kostenmaatschap, een samenwerkingsverband met uitgesloten aansprakelijkheid. VVS advocaten bestaat uit vier eenmanszaken en één BV, Veldman Advocaten B.V.
 • De vijf leden van het samenwerkingsverband zijn allen advocaat: mr. C. Swier, mr M. Veldman, mr. J.W.P. Beijen, mr. P.M. Rombouts en mr. C.M. Peeperkorn.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens de advocaat te verrichten opdrachten, inbegrepen aanvullende opdrachten. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan de individuele deelnemer aan het samenwerkingsverband die deze opdracht ontvangt en aanvaardt onder deze algemene voorwaarden. De werking van artikel 6:6 lid 2 BW en artikel 7:404 BW en 7: 407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
 • Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan één van de bij het samenwerkingsverband aangesloten advocaten verbonden aan VVS advocaten opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden.
 • Onder “opdrachtnemer” (hierna: de advocaat) wordt verstaan één van de leden van het samenwerkingsverband.
 • De opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een opdracht uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord. De werking van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Overeenkomst
 • Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door een afzonderlijke advocaat en niet door VVS advocaten als geheel.
 • De overeenkomst tussen opdrachtgever en de advocaat bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en eventuele andere afspraken die schriftelijk en/of per e-mail zijn overeengekomen tussen beiden.
 • De advocaat kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Hij zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever.
 • De advocaat zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie en voldoet daartoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de AVG is beroepsmatig gebruik van uw gegevens door de advocaat zonder melding toegestaan. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de advocaat bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van derden, voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van een gesloten overeenkomst. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische uitwisseling en realiseert zich dat ondanks alle door de advocaat in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen kennisneming door onbevoegden kan worden geboden. De opdrachtgever verklaart zich bij totstandkoming van een overeenkomst bekend en akkoord met het privacy statement, zoals gepubliceerd op de website vvsadvocaten.nl.

 

 1. Beëindiging van de overeenkomst
 • Zowel de advocaat als de opdrachtgever kunnen de opdracht steeds opzeggen. In beide gevallen is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden.
 • De advocaat zal bij beëindiging van zijn werkzaamheden het dossier archiveren. Hij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers vijf jaar na archivering te vernietigen zonder opdrachtgever daarover te informeren. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na definitieve beëindiging van de zaak of aan de autoriteit terug gestuurd of vernietigd.

 

 1. Financiële afspraken
 • Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, vindt facturering van de gewerkte uren plaats overeenkomstig het uurtarief dat met de advocaat is afgesproken. Dit honorarium wordt vermeerderd met omzetbelasting (21%). Daarnaast kan de advocaat andere kosten in rekening brengen zoals kantoorkosten (6%), reiskosten en vertaalkosten.
 • Werkzaamheden worden slechts verricht nadat de opdrachtgever een voorschotnota heeft voldaan, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de declaraties niet zijn voldaan binnen de op de declaratie aangegeven termijn, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt dan geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is de advocaat rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd. Die rente bedraagt 1% per maand over het openstaande bedrag, gerekend vanaf de vervaldag van de declaratie tot en met de dag van volledige betaling. De buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van 15% over het nog te incasseren bedrag.

 

 1. Beroepsaansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van de advocaat wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
 • Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 2 maal het door de advocaat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting en tot een maximum van € 10.000,-
 • In geval van aansprakelijkheid kan alleen de advocaat die de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard, in rechte worden aangesproken. VVS advocaten noch de individuele advocaten van het samenwerkingsverband VVS advocaten aanvaarden aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever en/of derden lijden ten gevolge van beroepsfouten, wanbetaling, faillissement, surseance van betaling, bewindvoering of schuldsanering of anderszins dan de advocaat die de opdracht heeft aanvaard.
 • Artikel 5.1 is eveneens van toepassing in het geval een advocaat een andere advocaat inschakelt voor waarneming, second opinion of overname van de zaak. De advocaat die de opdracht heeft aanvaard is te allen tijde bevoegd zich, zonder voorafgaande instemming van de opdrachtgever, te laten vervangen door een andere advocaat.
 • De opdrachtgever vrijwaart de advocaat van alle mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de door de advocaat uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
 • Iedere aanspraak die de opdrachtgever meen te hebben op de advocaat vervalt door het verloop van twaalf maanden na het moment dat de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs had moeten zijn met het bestaan van deze (of andere) vorderingsrechten.

 

 1. Klachtenregeling
 • Indien de opdrachtgever een klacht heeft, wordt hierbij verwezen naar de kantoorklachtenregeling die op de website van vvsadvocaten.nl is gepubliceerd.
 • VVS Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten (hierna: De Commissie). Dat houdt in dat klachten die niet via de interne procedure worden opgelost, aan de Commissie kunnen worden voorgelegd. De Commissie adviseert, bemiddelt of neemt een beslissing over een klacht. De (proces)regels die de Commissie bij de geschillenbehandeling hanteert, zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement en andere informatie is te vinden op degeschillencommissie.nl.
 • U heeft ook altijd de keuze om het conflict aan de rechter voor te leggen. Geschillen zullen in dat geval worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Indien de advocaat als eisende partij optreed, zal hij in afwijking hiervan bevoegd zijn om het geschil aanhangig te maken bij de voor opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

 

 1. Toepasselijk recht
  • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Deze voorwaarden zijn op 15 november 2022 voor het laatst bijgewerkt.