Privacyverklaring

Vink, Veldman & Swier advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Vink, Veldman & Swier advocaten verwerkt. 

Vink, Veldman & Swier advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop Vink, Veldman & Swier advocaten met uw persoonsgegevens omgaat. Deze verklaring is van toepassing op alle personen van wie Vink, Veldman & Swier advocaten persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens

 Vink, Veldman & Swier advocaten verwerkt persoonsgegevens:

 •  die u zelf aan ons hebt verstrekt, zoals:
  • contactgegevens: postadres, e-mailadres en telefoonnummer
  • andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat, zoals financiële en zakelijke gegevens, bankrekeningnummers
  • contactgegevens en andere persoonsgegevens op contactformulieren
  • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken
 • persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen:
  • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster
  • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites en overige bronnen
  • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms
 •  gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website
  • uw surfgedrag op de website zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek, bekeken pagina’s
  • de wijze waarop door de website wordt genavigeerd.

Doel verwerking van persoonsgegevens

Vink, Veldman & Swier advocaten gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • het adviseren, bemiddelen en verwijzen;
 • het onderhouden van contacten met u ;
 • voor het generen van statistieken betreffende het gebruik van onze website en/of het verbeteren van de website.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Vink, Veldman & Swier advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te nomen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • uitvoering van een overeenkomst
 • voldoen aan een wettelijke verplichting
 • gerechtvaardigd belang
 • verkregen toestemming.

Delen van persoonsgegevens met anderen

Vink, Veldman & Swier advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Vink, Veldman & Swier advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Vink, Veldman & Swier advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Vink, Veldman & Swier advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Vink, Veldman & Swier advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Vink, Veldman & Swier advocaten heeft maatregelen genomen, zowel technisch als organisatorisch, om persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn niet van toepassing op derden die door middel van links met onze website zijn verbonden

Bewaartermijn

Vink, Veldman & Swier advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan de wet- en regelgeving te voldoen.

Verwerken van gegevens

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan Vink, Veldman & Swier advocaten dienstverleners inschakelen, bijvoorbeeld bij ICT-ondersteuning. Met deze dienstverleners sluiten wij een overeenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Vink, Veldman & Swier advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Vink, Veldman & Swier advocaten, Plantage Middenlaan 10, 1018 DD te Amsterdam.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Vink, Veldman & Swier advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. 

Statistieken en cookies

Onze website maakt geen gebruik van tracking of advertentiecookies. Vink, Veldman & Swier advocaten maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen.

Aanpassing privacyverklaring

Vink, Veldman & Swier advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van Vink, Veldman & Swier advocaten gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen over uw persoonsgegevens?

Op basis van de wet heeft ieder persoon rechten over zijn of haar persoonsgegevens. U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of dit gebruik beperken. Het is tevens mogelijk uw gegevens op te vragen en over te dragen aan een andere partij.

Contact

Voor nadere informatie, vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door het sturen van een e-mail info@vvsadvocaten.nl 

Deze privacyverklaring is op 8 maart 2021 voor het laatst bijgewerkt.