Deze week meerdere invallen om proefprocessen uit te lokken

De growshopwet is nog geen twee dagen oud of de eerste invallen zijn een feit. Deze week viel de politie met groot machtsvertoon twee growshops in Brabant binnen. De politie nam alle spullen in beslag, variërend van voeding tot lampen. De eigenaren zijn zich van geen kwaad bewust, omdat zij uitsluitend de kleine thuisteler bedienen. De politieagenten en gemeenteambtenaren die aanwezig waren merkten op dat de invallen uitsluitend dienen om helderheid te verschaffen. Het gaat dus om proefprocessen. Maar er moet toch onmiskenbaar sprake zijn van een strafbaar feit?  Het is weer tijd voor uitleg.

Verkoop aan kleine thuisteler mag

Als het gaat om de bestrijding van de grote teler moet de kleine thuisteler zijn spullen gewoon kunnen kopen. Wanneer moet de verkoper verwijtbare argwaan koesteren? Heeft hij een onderzoeksplicht? Waar ligt de grens?  Het gaat vooral om de criminele intentie, waarbij een georganiseerd verband van belang kan zijn voor strafbaar handelen. Dit is relevant bij het onderscheid tussen beroepsmatige teelt en thuisteelt.

Pepers of cannabis?

De twee ingebakken vaagheden zijn de toegestane teelt voor eigen gebruik en de vraag wanneer de verkoper een ernstig vermoeden moet hebben dat er iets meer dan thuisteelt aan de hand is én de afnemer geen normale tuinbouwer is.

Preventieve maatregelen

De afgelopen maanden zijn leveranciers van kweekbenodigdheden druk doende geweest om maatregelen te treffen ter voorkoming dat hun bedrijven in overtreding zijn met de nieuwe wetsbepaling. Op doortastende wijze hebben deze bedrijven hun klantenbestand doorgelicht, hun aanbod aangepast en personeel ingelicht om te voorkomen dat in de toekomst aan afnemers wordt verkocht die als beroepsmatige teler moeten worden beschouwd.

Op deze wijze houden veel bedrijven zich verre van handelingen, waaruit het ernstig vermoeden kan worden geput dat de verkoper of zijn personeel de criminele intentie heeft om de grootschalige teler behulpzaam te zijn. Er zijn enkele attributen uit het assortiment verdwenen, omdat deze uitsluitend worden gebruikt voor de grootschalige teler. Die artikelen kunnen overigens bij andere leveranciers straffeloos worden aangeschaft.

Er wordt geen assortiment van goederen aangeboden, dat qua uiterlijke verschijningsvorm naar alle waarschijnlijkheid door beroepsmatige henneptelers wordt gebruikt. Nee, het gaat om attributen die volop in de tuinbouw in brede zin worden gebruikt of zich lenen voor een gebruik door de kleine thuisteler.

Het opvallende is dat de teelt van (macrobiotisch) voedsel in verregaande mate een high-tech proces is geworden met gebruikmaking van artikelen die juist ook bij hennepteelt karakteristiek zijn. Zo bezien valt de grens voor een verkoper van strafrechtelijke aansprakelijkheid niet eenvoudig te trekken. Het verwijt dat je niet langer bewust mag faciliteren verdwijnt als je maatregelen treft om dat welbewust te voorkomen.

Assortiment beperkt tot levering aan kleine thuisteler

Als je ziet welke maatregelen door betrokkenen zijn getroffen om niet in overtreding te zijn, dan besef je dat het geen gemakkelijke opgave zal zijn om hard te maken dat zij criminele intenties hebben om grootschalige teelt te faciliteren. Het openbaar ministerie kan rekenen op bewijsproblemen bij de twee invallen van vandaag.

Tuincentrum of growshop?

Er ontstaat bij medewerkers van tuincentra geen strafrechtelijke aansprakelijkheid bij louter passief optreden als een verkoper niet informeert naar het gebruik van de goederen. Maar ontstaat deze aansprakelijkheid wel bij verkooppunten die vroeger growshops waren en nu tuincentra? Deze mensen hebben niet passief afgewacht, maar juist actief gehandeld door hun winkels ingrijpend te veranderen.

Verkoop cannabiszaden strafbaar?

De grote gemeentes gaan eerst inventariseren welke verkooppunten in hun ogen  aangepakt moeten worden. Over de vraag hoe dit zijn beslag moet krijgen bestaat veel onduidelijkheid. De gemeente Amsterdam heeft vorige week  aangekondigd bij deze inventarisatie ook verkooppunten van cannabiszaden onder de loep te nemen. Het is voor de eerste keer dat ik hierover lees. Het openbaar ministerie liet via een woordvoerder weten smartshops die cannabiszaden in pakjes van 5 verkopen ‘van geval tot geval worden bekeken’. Daarmee erkent hert OM er echt niets van te hebben begrepen.

Wat gaat er veranderen vanaf deze week?

Een belangrijke vraag is waar de lat wordt gelegd voor beroepsmatige teelt. Dat is grofweg ergens vanaf 5 planten. Het is tekenend voor het gebrek aan kwaliteit en duidelijkheid van het bombardement van vage wetgeving als je leest dat de minister geen voorbeelden wilde noemen van wat dan precies niet mag als je spullen verkoopt voor de kweek. Ondanks veler verzoek weigerde hij duidelijkheid te verschaffen om de burger te vertellen waar hij aan toe is.  Hij wil ook niet zeggen wanneer iemand als een beroepsmatige teler moet worden beschouwd en kan ten slotte ook niet de juridische ondergrens uitleggen wat precies onder ‘ernstige reden om te vermoeden dat…’ wordt verstaan.

Een woordvoerder van het openbaar ministerie vroeg zich vandaag in de media af: ‘Wat zijn kleine telers?’ Die vraag had juist hij moeten beantwoorden. Deze woordvoerder heeft weinig begrepen van de problematiek door op te merken: ‘Growshops zijn strafbaar, wij gaan volgende maand handhaven’. Dit was de reactie op de juridisch volkomen juiste stelling van het VOC dat levering van spullen aan de  thuisteler niet onder het bereik van de nieuwe strafbepaling valt en een growshop die zich hiertoe beperkt gewoon open kan blijven.

Het woord is aan de rechter. De ervaring leert dat als je bent  overgeleverd aan arbitraire oordelen van verschillende rechters over vage verwijten, er een lappendeken van verschillende benaderingen zal ontstaan. Bij vage omschrijvingen van wel dan niet strafbaar gedrag zal in dezelfde zaak de rechter in de ene zaal vrijspreken, terwijl zijn collega in de andere zaal zijn hand er niet voor omdraait om te veroordelen. Dat komt omdat de rechter een zeer grote mate van vrijheid heeft om concrete feiten wel of niet onder ‘ernstige reden om te vermoeden dat (…)’ te scharen. Als hier duidelijke instructies ontbreken, zal de persoonlijke smaak van de rechter een bepalende factor zijn. Dat ondermijnt de rechtseenheid en is het directe gevolg van een delict waarvan de minister weigerde om precies uit te leggen waar de burger aan toe is.

Wij moeten het doen met het adagium ‘ bij twijfel volgt vrijspraak’ en zullen daarom veel twijfel zaaien en vrijspraken oogsten. De strijd tegen de growshopwet is begonnen!

Amsterdam, 4 maart 2015