Wanneer komt er eindelijk licht in de duisternis die kenmerkend is voor de illegale teelt en de aanvoer van cannabis naar coffeeshops? De regulering van de achterdeur van coffeeshops blijft een probleem. Het van overheidswege reguleren van het kweken van cannabis ten behoeve van de verkoop in coffeeshops wordt door betrokkenen en deskundigen alom als enige oplossing genoemd. Toch is deze logische stap nog lang niet binnen handbereik. Wat staat aan regulering (en dus controle) van dit thans nog illegale circuit in de weg?

Teelt en aanvoer

Onder de naam ‘De transparante keten’ vond deze week in Utrecht een congres plaats waar werd gedebatteerd over regulering van de teelt en de aanvoer van cannabis naar coffeeshops. Initiatiefnemer was de Stichting Epicuris Foundation, een denktank die een bijdrage wil leveren aan het maatschappelijk debat ter regulering van de hele cannabisketen, dus van stekkie tot stickie. Politieke onwil om de problematiek rond de bevoorrading van coffeeshops nu eindelijk daadkrachtig bij de hoorns te pakken is helaas een teken des tijds.

Georganiseerde misdaad

De verantwoordelijke minister Opstelten is ziende blind en horende doof voor de vele steekhoudende en overtuigende argumenten om nu eindelijk de toevoer van cannabis naar coffeeshops te reguleren en de georganiseerde misdaad daarmee buiten spel te zetten. Dezelfde georganiseerde misdaad wrijft zich intussen in de handen omdat opmerkelijk grotere winsten het gevolg zijn van de spierballentaal van deze minister. Zelfs dit weerhoudt de minister er niet van om de ongewenste gevolgen van zijn kruistocht tegen coffeeshops en cannabistelers een halt toe te roepen door te kiezen voor een doordacht beleid. In weerwil van deze onbezonnen politieke keuze  is in rechtszalen door heel Nederland sprake van een opmerkelijke tendens door coffeeshophouders niet langer te straffen voor het aanhouden van een partij softdrugs ter bevoorrading van de coffeeshop.

Schuldig zonder straf

Rechters zijn het kennelijk beu om nog een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de hypocriete situatie rond de aanvoer van cannabis naar coffeeshops. Zij weigeren inmiddels coffeeshophouders te straffen voor het op economisch verantwoorde wijze exploiteren van een coffeeshop. Zij volstaan met een schuldigverklaring zonder strafoplegging. Deze tendens is in 2012 ingeluid en heeft zich als een olievlek door heel Nederland verspreid. De strafrechter neemt coffeeshophouders in bescherming. Deze week benadrukte de rechtbank in Den Bosch dat de officier van justitie ook daar niet langer hoeft aan te komen met coffeeshophouders die zijn gepakt met een aantal kilo’s cannabis buiten de coffeeshop. Dit is slechts een pleister op de wond, omdat de halsstarrige houding van de minister regulering van de cannabisketen nochtans tot wishful thinking maakt.